Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.auto-oleje-filtre.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).
Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:
Milan Varga, Urbarska 6, 044 14 Čaňa
IČO: 47129891
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice
Vložka číslo:  34138/N
IČ DPH: XXXXXXX

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:
Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.auto-oleje-filtre.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
– kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
– kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v elektronickom obchode) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
– vybraný spôsob platby,
– vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Dodacia lehota

Objednaný tovar je dodaný zákazníkovi v bežnej dobe a to od 24 hodín do 4 pracovných dní. V prípade ak by tovar v čase objednávky nebol na sklade alebo nebol v danom množstve, v takom prípade bude zákazník o neskoršej dodávke vopred upozornený.

Tovar expedujeme v pracovné dni. Ak je objednávka prijatá do 12.00 hod. pracovného dňa a tovar je skladom, kuriér obvykle doručí zásielku do 24 hodín. Objednávky prijaté po 12.00 hod. bývajú obvykle doručené do 48 hodín. Termín doručenia Slovenskou poštou býva 2-3 dni. 
Ostatné dodacie termíny vychádzajú z informácií poskytovaných dovozcami, prepravcami príp. výrobcami. Nie sú záväzné, ale iba predpokladané.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:
– v hotovosti, dobierkou, alebo prevodom na účet predávajúceho.
Pri spôsobe platby Prevodom na účet objednaný tovar posielame zákazníkovi až po prevedení peňazí na náš účet.
Číslo účtu je 4022207537/7500,
IBAN SK5675000000004022207537.
Ako variabilný symbol slúži číslo objednávky.

V prípade, že v priebehu doby kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, ak výrobca nedodá alebo vyradí zo svojej obchodnej činnosti objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

5. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (osobne, kuriérom prepravnej spoločnosti alebo poštou).
Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na adresu: auto-oleje-filtre.sk Slovakia, Cana, 95501 Košice (jeho prijatie vám potvrdíme na vami uvedený email) alebo prostredníctvom formuláru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade vrátenia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim –  právnickou osobou, nemá spotrebiteľ – kupujúci nárok na vrátenie peňazí a tovar mu bude zaslaný späť. Spotrebiteľ – kupujúci hradí prepravné náklady k nemu.

Najneskôr do 14 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.
Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

Formulár na odstúpenie od zmluvy Formulár na odstúpenie od zmluvy
Súbor na stiahnutie .doc
Formulár na odstúpenie od zmluvy Formulár na odstúpenie od zmluvy
Súbor na stiahnutie .pdf

8. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
Vyriešenie uznanej oprávnenej reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ bude reklamácia neuznaná, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
Záruka na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým
poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Záruka zaniká, ak kupujúci nedodržal používanie podľa návodu na použite.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
Ministerstvo hospodárstva SR – Ochrana spotrebiteľa:
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s
Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Používame cookies, z našej webovej stránky. Ak budete túto stránku naďalej používať tak súhlasíte s používaním

Zásady ochrany osobných údajov súhlasiť
0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do eshopu